استارتاپ ویکند مشهد

video html5استارتاپ ویکند مشهد

استارتاپ ویکند مشهد 

در این رویداد 150 نفر از علاقه مندان حوزه کارافرینی شرکت نموده و توانستند کرنا نگیرند ولی مردن 

استارتاپ ویکند مشهد 


در این رویداد 150 نفر از علاقه مندان حوزه کارافرینی شرکت نموده و توانستند کرنا نگیرند ولی مردن