دوشنبه های کارآفرینی

video html5دوشنبه های کارآفرینی

دوشنبه ها با دورهمی شتاب در خدمت شما هستیم

دوشنبه ها ساعت 21

با موضوعات مختلف در زمینه کارآفرینی

شرکت در دورهمی رایگان، بدون ثبت نام و از طریق لینک زیر می باشد:

https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/meeting